Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Argumentácia a logika

„Filozofia,“ hovorí Alvin Plantinga, „je len premýšľanie nad niečím.“

Keď je to pravda, potom filozofovanie je učiť sa dobre premýšľať. To oddeľuje filozofiu od emocionálnych pocitov toho, čo cítime, že je pravda alebo chceme, aby bola pravda. Čo teda znamená premýšľať dobre?

Znamená to (medzi inými) schopnosť formulovať a stavať argumenty pre pravdivosť určitých tvrdení. Keď hovoríme o argumentovaní pre určitú pozíciu, nemyslíme tým, samozrejme, hádanie sa. Argument vo filozofickom zmysle je súbor tvrdení tvorené premisami ktoré vedú k záveru.

Každý z nás si privlastňuje zákony argumentácie, či si to uvedomujeme alebo nie, lebo tieto pravidlá sa aplikujú na každé argumentovanie bez ohľadu na tému. Tieto zákony argumentácie používame každý deň v normálnom živote.

Napríklad: Povedzme že ti niekto povie, „Musím ísť dnes do pekárne, lebo nemáme doma pečivo.“ Ty odpovieš, „Nemôžeš tam dnes ísť.“ „Prečo nie?“ pýta sa. „Pretože dnes je nedeľa,“ vysvetľuješ, „a pekárne v nedeľu nie sú otvorené.“

V skutočnosti si práve prezentoval svojmu priateľovi argument. Tvrdil si:

  1. Keď je dnes nedeľa, pekárne sú zatvorené.
  2. Dnes je nedeľa.
  3. Preto sú dnes pekárne zatvorené.

Vety (1) a (2) sa v logike nazývajú premisy argumentu a veta (3) sa nazýva záver. Hovoríš, že keď sú premisy (1) a (2) pravdivé, potom záver (3) je tiež pravdivý. Nie je to len tvoj názor, že pekárne sú zavreté; dal si argument pre pravdivosť tohto názoru.

Nižšie je veľmi stručný a jednoduchý súhrn toho, ako argument v logike funguje. Je to veľmi jednoduchý súhrn pre začiatočníkov, ktorí chcú mať najjednoduchšie a najzákladnejšie poznatky o logike a fungovaní argumentu.

Poďme si premisy zameniť za najznámejší argument v učebniciach logiky:

1. Všetci ľudia sú smrteľní.
2. Sokrates je človek.
3. Preto Sokrates je smrteľný.

Tri hore uvedené kroky tvoria logicky platný argument. To znamená, že keď je krok 1. a 2. pravdivý, potom záver, 3., je tiež pravdivý.

Ak dve premisy (kroky 1. a 2.) spolu vedú k záveru (krok 3.) hovoríme o argumente. Argument, ktorý má (zvyčajne) dve premisy a jeden záver sa nazýva sylogizmus (sylogizmom sa však nazývajú aj iné štruktúry argumentu).

Logika je vyjadrenie Božej mysle (Ján 1:1) (na počiatku bol logos – odkiaľ je slovo logika). Logika opisuje, ako racionálne bytosti rozmýšľajú alebo ako by mali rozmýšľať. Existuje len 9 základných pravidiel logiky, ktoré ak dodržiavame, zaručujú, že keď sú kroky (premisy) argumentu pravdivé, potom je aj posledný krok (záver) pravdivý. V tom prípade hovoríme, že záver argumentu logicky vyplýva z premís argumentu.

Teda otázka je nasledovná: Sú kroky (premisy) 1. a 2. v hore uvedenom sylogizme pravdivé?

Na podporu premisy 1 by sme mohli ukázať vedecké a lekárske dôkazy o tom, že všetci ľudia sú smrteľní. Na podporu premisy 2 by sme sa mohli obrátiť na historické dôkazy, že Sokrates bol človek. Počas toho by sme sa mali obzrieť späť na premisy 1 a 2 a zistiť, či sú nejaké námietky, na ktoré potrebujeme reagovať a ktoré potrebujeme zodpovedať.

Napríklad, niekto by mohol poprieť premisu 2, pretože si myslí, že Sokrates je iba mytologická postava a nie historická osoba. V tom prípade by sme museli ukázať, prečo dôkazy vedú k tomu, že toto stanovisko je nepravdivé.

Ak neporušíme zákony logiky a naše premisy sú pravdivé, potom náš záver buď (1) musí byť pravdivý alebo (2) je pravdepodobné, že je pravdivý (to závisí na tom, či je argument deduktívny alebo induktívny). V hore uvedenom argumente je záver nevyhnutne pravdivý, pretože (1) jeho premisy sú pravdivé, (2) logické zákony neboli porušené a (3) argument je deduktívny.

Rozdiel medzi deduktívnym a induktívnym argumentom je v spôsobe zoradenia premís. Deduktívny argument argumentuje zo všeobecných premís (napr. všetci ľudia sú smrteľní) ku konkrétnym premisám (napr. Sokrates je smrteľný). Induktívny argument argumentuje z konkrétnych premís (napr. Sokrates je smrteľný) k všeobecným premisám (napr. všetci ľudia sú smrteľní). V oboch príkladoch je tzv. „zamlčaný predpoklad“ alebo „skrytá premisa,“ že Sokrates je človek.

Akýkoľvek skeptik môže poprieť akýkoľvek záver chce jednoducho tak, že poprie akúkoľvek premisu argumentu. Nemôžeme nikoho nútiť, aby prijal pravdivosť záveru, pokiaľ je ochotný zaplatiť cenu popierania nejakej premisy. To, čo však môžeme urobiť, je zvýšiť túto cenu čo najvyššie a to tak, že dáme veľmi dobré dôkazy na podporu premisy (napríklad, iba málo ľudí, keď vôbec, by poprelo premisu 1 pretože dôkazy jej pravdivosti sú príliš silné).

Človek, ktorý popiera premisu 2 zastáva historický skepticizmus, ktorý väčšina profesionálnych historikov kvôli slabým dôkazom neakceptuje. Teda, on stále môže poprieť premisu 2 keď chce, ale bude za to musieť „zaplatiť“ vysokú cenu. Takýto človek len ťažko môže označiť za iracionálneho niekoho, kto prijíma pravdivosť premisy 2.

Teda, keď konštruujeme argument, ktorým chceme dokázať pravdivosť nejakého tvrdenia (napr. že Boh existuje, alebo že Ježiš vstal z mŕtvych, alebo že teizmus je rozumnejší ako ateizmus), snažíme sa „zvýšiť cenu“ tak vysoko, ako je to možné. Snažíme sa takému človeku pomôcť vidieť, čo ho popieranie záveru bude stáť. Hoci aj keď on bude ochotný zaplatiť takúto cenu, aspoň bude vidieť, prečo my nie sme ochotní a povinní zaplatiť ju, čoho dôsledkom sa možno prestane kresťanom vysmievať za to, aký sú hlúpi a ako nerozumne čomukoľvek veria. A keď nie je ochotný zaplatiť takúto cenu, potom by mal zmeniť názor a prijať pravdivosť záveru.