Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Ježiš je Boh

Nižšie je tabuľka pre porovnanie biblických veršov, ktoré opisujú Boha a Ježiša Krista v Biblii. Ich cieľom je ukázať, že Biblia opisuje Ježiša Nazaretského ako všemohúceho Boha a stotožňuje Ho s Bohom Starej a Novej Zmluvy.

                

Boh

Ježiš

Boh sa nikdy nemení

Lebo ja, Hospodin, som sa nezmenil, ani vy ste neprestali byť synmi Jákobovými. Malachiáš 3:6

Ježiš sa nikdy nemení

Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.      Židom 13:8

Boh je jediný spasiteľ

Ja, ja som Hospodin, a okrem mňa nieto Spasiteľa. Izaiáš 43:11

Boh a Spasiteľ. Títovi 2:10

…veríme v  živého Boha, ktorý je Spasiteľ. I Timotejovi 4:10

Boh môj Spasiteľ. Lukáš 1:47

Ježiš je jediný spasiteľ

…Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa. 1 Ján 4:14

…náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. II Peter 3:18

…Boh a náš Spasiteľ Ježiš Kristus. II Peter 1:1

…Kristus, Spasiteľ sveta. Ján 4:42

…Pán Ježiš Kristus náš Spasiteľ. Títovi 1:4

Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Lukáš 2:11

A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. Skutky 4:12

…spasenie… je v Ježišovi Kristovi s večnou slávou. 2 Timotejovi 2:10

…pôvodca ich spasenia [Ježiš] dokonalý skrze utrpenie. Židom 2:10

[Ježiš]…pôvodca večného spasenia… Židom 5:9

Boh

Ježiš

Boh stvoril vesmír a zem

Takto vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ, a ten ktorý ťa formoval od života matky: Ja, Hospodin, činím všetko, nebesá odvíjam celkom sám, sám od seba rozprestieram zem.Izaiáš 44:24

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Genezis 1:1

Ježiš Kristus stvoril vesmír a zem

Ty, Pane, založil si zem na počiatku, a nebesá sú dielom Tvojich rúk. Židom 1:10

Lebo v Ňom [Ježišovi]  bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. Kološanom 1:16

Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. Ján 1:3

Boh

Ježiš

Boh je Slovo

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Ján 1:1

Ježiš je Slovo

A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami… Ján 1:14

Boh

Ježiš

Boh je prvý a posledný

Ja, Hospodin, som prvý, aj s poslednými som ešte ja. Izaiáš 41:4

Ježiš je prvý a posledný

Ježiš povedal: “Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný” Zjavenie 1:17

Boh

Ježiš

Boh odpúšťa hriechy

[Hospodin]… On odpúšťa ti všetky tvoje viny… Žalm 103:2-3

“Ktože môže odpúšťať hriechy, ak len nie Jeden, Boh?” Marek 2:7

Ježiš odpúšťa hriechy

Ježiš…povedal…” Synu, odpúšťajú sa ti hriechy!”Marek 2:5

Boh

Ježiš

Boh je náš Vykupiteľ

Ty, Hospodine, si Otec náš… náš Vykupiteľ.Izaiáš 63:16

Ježiš nás vykúpil

…veľký Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus… sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti.. Títovi 2:13-14

Boh

Ježiš

Boh je jediný

Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin.
5 Mojžišova 6:4

Ježiš a Boh sú jedno

Ja a Otec sme jedno. Ján 10:30

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo… Ním povstalo všetko… Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal…. A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami. Ján 1:131014

Ježiš mu riekol: … Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? Ján 14:9

 

Boh

Ježiš

Boh je svätý

Potom Ti aj ja budem ďakovať na harfe za Tvoju vernosť, Bože môj; ospevovať Ťa budem na citare, Svätý Izraela. Žalm 71:22

Potom zas pokúšali Boha, zarmucovali Svätého Izraelovho. Žalm 78:41

Lebo náš štít patrí Hospodinovi a náš kráľ Svätému Izraela. Žalm 89:19

V ten deň nebude sa už zvyšok Izraela ani zachránení z domu Jákobovho spoliehať na toho, kto ho bije; ale spoliehať sa bude naozaj na Hospodina, Svätého v Izraeli.     Izaiáš 10:20

Neprenecháš ma ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš vidieť jamu.      Žalm 16:10

Ježiš je svätý

Pretože neprenecháš ma ríši smrti a svojmu Svätému nedáš vidieť porušenie. Skutky 2:27

Boh Abrahámov, Izákov, Jákobov, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, keď Pilát usúdil, že Ho treba prepustiť. Vy ste zapreli toho Svätéhoa Spravodlivého a vyžiadali si ako milosť muža-vraha, Skutky 3:13-14

A že vzkriesil z mŕtvych, aby sa nikdy viac nevrátil do porušenia, to predpovedal takto: Dám vám sväté zasľúbenie, učinené Dávidovi. Preto hovorí aj na inom mieste: Nedovolíš, aby Tvoj Svätýpodľahol záhube. Skutky 13:34-35

Boh

Ježiš

Jedine Boh je uctievaný

Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť!Matúš 4:10

Ježiš je uctievaný

Keď im toto hovoril, ajhľa, prišiel predstavený synagógy, poklonil sa Mu a povedal: … Matúš 9:18

A keď zase [Boh] uvedie Prvorodeného [Ježiša]  na svet, hovorí: Nech padnú pred Ním na kolená všetci anjeli Boží! Židom 1:6

Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj! Ján 20:28

Boh

Ježiš

Boh je Mesiáš

…syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.
Izaiáš 9:5

Ježiš je Mesiáš

Žena Mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, ktorý sa volá Kristus; keď Ten príde, oznámi nám všetko. Riekol jej Ježiš: Ja som to, ktorý rozprávam s tebou. Ján 4:25-26

Boh

Ježiš

Boh je od večnosti

Hospodin je Kráľom! On priodel sa velebou, Hospodin priodel a opásal sa silou; upevnil svet, aby sa neklátil. Prepevný je trón Tvoj od počiatku; Ty si od večnosti. Žalm 93:1-2

Mesiáš Yešua [Ježiš] je od večnosti.

Ale ty, Betlehem Efrata…teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. Micheáš 5:1

Boh

Ježiš

Jedine Boh je oslavovaný

Ja som Hospodin, to je moje meno; svoju slávu inému nedám… Izaiáš 42:8

Boh oslávil Ježiša

teraz, Otče, osláv ma Ty u seba slávou, ktorú som mal pri Tebe skôr, ako svet povstal.        Ján 17:5

aby všetci ctili Syna tak, ako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý Ho poslal. Ján 5:23

ale k Synovi: Tvoj trón, ó Bože, je naveky vekov a: žezlo spravodlivosti je žezlom Jeho kráľovstva.Židom 1:8

Boh

Ježiš

Boh je ‘Ja som’

Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. Riekol ďalej: Tak povedz Izraelcom: Poslal ma k vám SOM. 2 Mojžišova 3:14

Ježiš je ‘Ja som’

Ježiš im riekol: Veru, veru, hovorím vám: Skôr, ako bol Abrahám, ja som. Ján 8:58

Boh lieči všetky choroby

On uzdravuje všetky tvoje choroby. Žalm 103:3

Ježiš lieči všetky choroby

[Ježiš] uzdravoval všetkých chorých. Matúš 8:16

Boh je sudca celého sveta

Bože pomsty, Hospodine, Bože pomsty, zaskvej sa! Zdvihni sa, Sudca zeme, pyšným odplať, čo napáchali!. Žalm 94:1-2

[Abrahám Bohu]… Či by ten, čo súdi celú zem, nemal konať spravodlivo?  Genezis 18:25

Ježiš je sudca celého sveta

A Otec ani nesúdi nikoho, ale celý súd odovzdal Synovi. Ján 5:22

Boh má život v sebe

Lebo ako Otec má život v sebe; Ján 5:26

Ježiš má život v sebe

tak dal aj Synovi, aby mal život v sebe; Ján 5:26

V [Ježišovi] Ňom bol život a život bol svetlom ľudí.Ján 1:4

Boh kriesi mŕtvych

Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, Ján 5:21

Ježiš kriesi mŕtvych

tak aj Syn oživuje, koho chce. Ján 5:21


 

Ďalšie verše:


Vpravde veľkým tajomstvom pobožnosti je (On), ktorý sa zjavil v tele, ospravedlnený bol v Duchu, zjavil sa anjelom, zvestovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzatý bol v slávu.

–1 Timotejovi 3:16

 


ale k Synovi: Tvoj trón, ó Bože, je naveky vekov a: žezlo spravodlivosti je žezlom Jeho kráľovstva… A potom: Ty, Pane, založil si zem na počiatku, a nebesá sú dielom Tvojich rúk;

– Židom 1:8, 10

 


Ja a Otec sme jedno.

–Ján 10:30

 


Ježiš Kristus ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži.

–Filipským 2:5-8

 


 

aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou.

–Skutky 20:28

 


Podľa toho sme poznali lásku, že položil za nás On dušu…

–1 Ján 3:16

 


A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježišu, prijmi môjho ducha!

–Skutky 7:59

 


Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

–Izaiáš 9:5

 


Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj!

–Ján 20:28

 


Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.

–Ján 1:1-4, 14

 


Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to. Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca?

–Ján 14:8-9

 


…Kristus, ktorý je obraz Boží.

–2 Korinťanom 4:4

 


 

Boh… na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi… ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty…

–Židom 1:1-3

 


Kolosanom
1:13
 vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.
1:14 V Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
1:15 On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený* pred všetkým stvorením,
1:16 
lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho.
1:17 On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie.
1:18 On je hlavou tela, cirkvi, On počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom.
1:19 Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť


lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne,

–Kolosanom 2:9


“…a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami.

–Matúš 1:23


Čuj, ktosi volá: Na púšti pripravujte cestu Hospodinovi, na stepi urovnávajte hradskú nášmu Bohu!

–Izaiáš 40:3


Odpovedali Mu Židia: Pre dobrý skutok Ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie, že sa Ty, človek, robíš Bohom.

–Ján 10:33

                

Zdroje:
preložené z http://www.jesus-is-lord.com/jesusgd2.htm