Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Ateizmus – viera mužov bez funkčných a milujúcich otcov

Medzi západnými intelektuálmi, a už zďaleka nielen medzi nimi, sa dá relatívne často stretnúť s názorom, že viera v Boha je produktom nezrelých a iracionálnych prianí a potrieb u niektorých slabých, či životom tvrdo skúšaných nešťastníkov. Je vraj barličkou, ktorú si človek vysníval k tomu, aby sa mu v živote kráčalo jednoduchšie. Akokoľvek to tak niekedy môže do nejakej miery byť, táto predstava je vysoko problematická, čo demonštrujem v tomto článku. Ateizmus alebo skepticizmus je na druhej strane bežne vnímaný ako racionálne, od emócií úplne oslobodená, reflexia rozpoznávaného sveta. Dôvody pre vieru veriacich možno teda údajne nájsť hlavne v psychológii, kým ateista vraj k svojmu záveru o neexistencii Boha prichádza skrze nestrannú objektívnu vedu .

              

Čo keby sme ale zistili, že sa vo formujúcej etape života takmer všetkých preslávených ateistov objavuje jeden určitý výrazný jednotiaci jav – absencia funkčného, milujúceho otca? Nemôže byť namiesto proklamovanej racionality ateistov jednou z hlavných motivácií pre jeho odmietavý postoj k Bohu psychologický aspekt role a vplyvu jeho otca?

Takmer každý z veľkých ateistov, pre ktorých bolo odmietnutie Boha kľúčovým aspektom ich myslenia, od Davida Huma po J.P. Sartra,  buď otca nemali,  alebo ak mali, bol to otec extrémne slabý, či dieťa dokonca nejakým spôsobom zneužíval. Je až desivé, ako sa vzorec takmer bez výnimiek opakuje. Môže táto skutočnosť hrať nejakú rolu v neskoršom odmietaní ich “Otca v nebesiach”? Zjavne áno – ako uvidíme nižšie.

Možno vás teraz napadne jedna vec. Možno by sme teraz mohli začať podobne ako to robia skeptici s teistami, keď usudzujú, že ateistický záver o Božej neexistencii nesúvisí s objektívnymi faktami, ale skôr so psychológiou. Určite však nemohli,  aj keď je to lákavé! To, akým spôsobom totiž dôjdeme k určitej viere alebo poznaniu, je irelevantné k validite daného poznania. Sú to dve rôzne nesúvisiace veci. V logike sa tomu hovorí genetický omyl. 5 a 5 je 10, či už nás k výsledku doviedol učiteľ, ktorý podvádza svoju manželku, alebo Amos Komenský. Psychológia nemá možnosť zodpovedať  otázku Božej existencie. Ak ju chceme k tomu použiť, budeme sa pohybovať vo sfére ad hominem argumentov, kedy mylne adresujeme nositeľa informácie namiesto informácie samej. Hoci sa teda zjavne psychológia dotýka motivácie ľudí na oboch stranách barikády, nemožno ju v spore o faktickú existenciu alebo neexistenciu Boha použiť.

Ako je to teda vlastne s oným spoločným menovateľom v životoch veľkých ateistov? Americký psychológ Paul Vitz, ktorý je teraz emeritným profesorom na New York University, napísal mimoriadne zaujímavú knihu, v ktorej mapuje životy veľkých ateistov niekoľkých minulých storočí a porovnáva ich s kontrolnou skupinou známych teistov z rovnakého obdobia. Zistenia sú naozaj fascinujúce. David Hume, Bertrand Russell, Jean – Paul Sartre, Albert Camus alebo Arthur Schopenhaeur sú len niektorí z preslávených skeptikov či ateistov, ktorí v ​​útlom detskom veku zažili smrť otca. Patrí medzi ne aj slávny nemecký filozof Friedrich Nietzche, ktorého dielo sa dôkladne zaoberá smrťou Boha. Malý Friedrich mal so svojim otcom (luteránskym farárom) vrelý vzťah do svojho 3,5 roka, kedy otec vážne ochorel. Po zhruba ročnej agónii, kedy nebol pri zmysloch, otec zomrel a Friedrich sa ocitol v starostlivosti štyroch žien, ktoré boli predstaviteľkami práve toho druhu sentimentálnej náboženskej precitlivenosti a bdelosti, pod ktorého vplyvom by zrejme žiadny chlapec ani normálne dospieť nemohol. Nietzsche najskôr nenávidel kresťanstvo pre jeho slabosť a zmäkčilosť, neskôr propaguje myšlienku nadčloveka a Ježiša nazýva “bledým galilejcom”. Náhoda? Alebo zreteľná stopa po vplyve tragických okolností z jeho detstva?

Uvedené osobnosti, rovnako ako mnohí iní proponenti skepticizmu či ateizmu, boli v detstve zasiahnutí smrťou otca. V skupine tých najvplyvnejších predstaviteľov týchto svetonázorov však Paul Vitz našiel ešte početnejšie zastúpenie tých, ktorí hoci v detstve otca nestratili, vídali ho buď veľmi málo alebo sa stali objektom otcovho zneužívania. Do tejto skupiny patria napríklad títo muži: Thomas Hobbs, Jean Meslier, Voltaire, Jean d’ Alembert, Baron d’ Holbach, Ludwig Feuerbach, Samuel Butler, Sigmund Freud alebo H.G. Wells. Mladý Adolf Hitler, ktorý neskôr prirovnával kresťanstvo ku kiahňam a považoval ich za najväčšiu katastrofu v dejinách ľudstva (1), bol svojím brutálnym otcom vedený takým spôsobom, že mu Hitler vo svojich 14 rokoch ani nešiel na pohreb. Stalin, ktorý ešte na smrteľnej posteli hrozil Bohu päsťou, si následky krutého zaobchádzania zo strany svojho otca niesol v podobe ochromenej ruky celý život. Militantná americká ateistka Madalin O’Hair svojho – v detstve ju zneužívajúceho otca – v dospelom veku skoro dobodala nožom. Nakoniec od toho upustila, urputnou snahou sa ale postarala o zákaz školských modlitieb v Spojených štátoch. Je to opäť všetko len náhoda?

Jadro problému sa bude, podľa Vitza,  z veľkej časti skrývať v nasledujúcom fakte. Sigmund Freud popisoval Boha ako psychologický ekvivalent otca, pričom práve kresťanstvo je vo svojom pohľade na Boha ako milujúceho Otca unikátne. Ak sa dieťa vo svojom otcovi hlboko sklame a stratí voči nemu rešpekt, je tým výrazne negatívne poznamenaný aj jeho postoj k Bohu. Sklamať pritom môžeme m,  otcovia,  malé dieťa i svojou smrťou. Psychológovia vám potvrdia, že úmrtie otca dieťa prežíva ako zradu – je presvedčené o tom, že si otecko túto alternatívu jednoducho zvolil a dieťa opustil.

V nadväznosti na tieto rodinné tragédie tu teda máme obrovsky silnú a psychologicky podmienenú predispozíciu k odmietnutiu Boha so všetkými dôsledkami,  ktoré to pre morálku má. Ako sme si totiž mali možnosť overiť, v doteraz najkrvavejšom dvadsiatom storočí, bezo zvyšku platí známe Dostojevského “ak nie je nesmrteľnosť, všetko je povolené”.

S vedomím toho,  v akých rodinných pomeroch vyrastajú dnešné deti,  mi to naháňa strach.

Profesor Vitz tento záver o zásadnom formujúcom vplyve otca na následné stanovisko k Bohu nakoniec dokladá ešte ďalším spôsobom. Zameriava sa na kontrolnú skupinu ľudí, tentoraz preslávených a vplyvných mysliteľov z radov teizmu. Ak má jeho téza obstáť, bude musieť v ich detstve ukázať na prítomnosť funkčných a milujúcich otcov. A presne to v krátkych biografiách robí. Dokumentuje detstvo velikánov,  ako boli napríklad,  otcom doma školený,  Blaise Pascal alebo Moses Mendelssohn. Zmieňuje Alexisa de Tocqueville, Sorena Kierkegarrda, Abraháma Heschela alebo G.K. Chestertona, ktorých otcovia pre svoju maximálnu snahu venovať sa rodine,  neboli príliš úspešní v podnikaní.  Pridáva mená ako Butler, Thomas Reid, Edmund Burke, William Paley, William a Samuel Wilberforce, Francois Chateaubriand, Friedrich Schleiermacher, kardinál Newman, Albert Schweitzer, Martin Buber, Karl Barth alebo Dietrich Bonhoeffer. Všetci títo vplyvní teistickí myslitelia prežili detstvo s otcami, s ktorými mali veľmi zdravý vzťah.

Zdá sa, že Vitzova myšlienka obstojí. Je jasné, že dôvodov prečo sa stať ateistom existuje viac. Niekto môže mať naozaj pocit, že pre tento svetonázor hovoria fakty. Mnohí iní si ho zase vyberú jednoducho preto, že im poskytuje bezbrehú slobodu. Čo je však isté je to, že ateisti rozhodne nemôžu mať monopol na podsúvanie psychologickej motivácie svojim ideologickým oponentom. Sú to totiž práve oni, na koho sa dá táto predstava s úspechom vztiahnuť. Aj profesor Vitz bol predtým ateistom. Aj keď jeho dôvody k tomu,  stať sa ním, nie sú tými o ktorých hovorí vo svojej knihe, sú napriek tomu svojou povahou psychologické a sociálne. Príde mi preto na záver prínosné, citovať niektoré z jeho slov.

“Tie najdôležitejšie faktory, ktoré hrali dôležitú úlohu v tom, že som sa stal ateistom – hoci som si ich vtedy v skutočnosti nebol vedomý – neboli intelektuálne, ale skôr sociálne a psychologické. Zmieňujem to preto, že aj keď sa o tom veľmi málo hovorí, existuje dobrý dôvod pre presvedčenie, že pre veľa ľudí sú sociálno-psychologické faktory ďaleko silnejšou motiváciou k ateistickej viere, než racionálne argumenty… rovnako,  ako som sa naučil obliekať sa ako univerzitný študent, naučil som sa tiež rozmýšľať ako študent psychológie tým, že som prevzal všeobecne očakávaný ateistický postoj a myslenie. Skrátka som chcel mať čo najmenej prekážok na ceste k mojej profesionálnej kariére… pre mňa, rovnako ako pre mnoho ďalších ľudí bol ateizmus súčasťou osobného poblúznenia so sebou samým, taký románik s autonómnym “ja.” Dôsledky reality bez Boha sa zdali na výsosť atraktívne. Ak navyše Boh nie je, nie je ani nebo,  ani peklo, čo človeku umožňuje realizovať sa presne tak, ako sa mu páči… V mojom prípade,  v retrospektíve vidím, že som si ateizmus vybral kvôli mojej sociálnej potrebe zapadnúť, profesionálnej potrebe byť akceptovaný vo svete akademickej psychológii a osobnej potrebe žiť nezávislým životom. Intelektuálny základ pre môj ateizmus sa, rovnako ako u nespočetne iných, spätne javí ako formovaný povrchne racionalizáciou skôr než objektívnymi dôvodmi . ” ( 2 )

               

Poznámky

  1. Adolf Hitler, Monologe im Führerhauptquartier 1941-1944, Orbis Verlag, Hamburg, 2000
  2. Faith of the Fatherless – Psychology of Atheism, Paul C. Vitz, – Spence publishing company 2009

                 

(Zdroj prevzatý a do slovenčiny preložený so súhlasom autora stránky www.rozumnavira.cz)