Pomáhať veriacim premýšľať, pomáhať premýšľajúcim veriť

Naša viera

Sme evanjelikálni kresťania. Veríme, že evanjelikalizmus sa najviac približuje k novozmluvnému kresťanstvu. Veríme v ortodoxnú historickú kresťanskú vieru.

Pochádzame z rôznych evanjelikálnych cirkví. Sú rôzne teologické otázky, na ktoré zatiaľ nemáme rovnakú odpoveď. Avšak každý člen nášho tímu verí v nasledujúce učenie kresťanskej viery:

Veríme v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba aj zeme.
Veríme v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána; veríme, že bol počatý z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny, trpel (počas obdobia vlády Poncia Piláta), bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný; tretieho dňa vstal z mŕtvych; vystúpil na nebesia a sedí po pravici Boha, Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých aj mŕtvych.
Veríme v Ducha Svätého, v svätú cirkev všeobecnú, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a vo večný život.

Veríme, že Stará a Nová Zmluva je neomylné Božie Slovo; neomylné v pôvodných textoch, verbálne inšpirované Bohom, úplné a dostatočné zjavenie Jeho vôle pre spasenie a vedenie.

Veríme vo Veľké Poverenie; vo vyhlasovanie Evanjelia  Ježisa Krista do najkrajnejších častí našej zeme. Amen

                  

Našim cieľom nie je, aby kresťania mali veľké hlavy a malé srdcia. Veríme, že hlbšie poznanie kresťanstva prirodzene zväčšuje a prehlbuje srdce človeka. Veríme, že správna orto-doxia vedie k správnej orto-praxii.

Na základe nášho porozumenia Biblie veríme, že:

Boh existuje a odmeňuje tých, ktorí ho hľadajú (Hebr 11:6,16)
Ježiš je Kristus, Boží Syn (J 3:18, 36, 6:35)
Musíme byť znovuzrodení Božím Duchom (J 3:5)
Viera a pokánie sú darom od Boha (Ef 2:8-9, 2Tm 2:25)
Spasenie pochádza od Ježiša Krista (Kol 1:15-23)
Sme zachránení Ježišom Kristom, ukrižovaným (1Kr 1:18)
Dobrá správa evanjelia je, že Kristus zomrel za naše hriechy, bol pochovaný, na tretí deň vstal a zjavil sa mnohým ľuďom (1Kr 15:1-11)
Úžitok z evanjelia prichádza vierou, nie skutkami (Sk 15:8-11, Gal 1:6-9)
Ježiš Kristus bol telesne vzkriesený a naše telá budú vzkriesené (1Kr 15:12-19)
Boh nás zachránil a povolal, nie pre naše skutky, ale kvôli jeho milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred začiatkom sveta (2Tm 1:9)
Boh volá každého človeka veriť a robiť pokánie (Mr 1:15)

Veríme, že z Boha, skrze Boha a pre Boha je všetko. Jemu sláva na veky. Amen (R 11:36)